Laura Karttunen, FT, tutki väitöskirjassaan tunteita kertomuksissa, erityisesti englanninkielisessä nykykirjallisuudessa. Hän on kehittänyt lääketieteen opiskelijoille suunnatun kirjallisuuskurssin ja opettanut kertomusteoriaa monien tieteenalojen opiskelijoille. Hän tutkii Kertomuksen vaarat -hankkeessa kokemuksellisuutta monitieteisessä kirjallisuusopetuksessa.

FT Pirjo Kulju toimii äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hänen viimeaikaisin tutkimuksensa kytkeytyy monilukutaitoon ja sen opettamiseen sekä kielitiedon opettamiseen ja kielentämisen menetelmään.

FT Maria Laakso on kirjallisuudentutkija ja työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Laakso on väitellyt lastenkirjallisuuden huumorista ja yleisösuhteista. Hän on opettanut yliopistolla lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja julkaissut aihealueesta lukuisia artikkeleita. Hänen viimeaikaisiin tutkimusintresseihinsä ovat sisältyneet kertomusteoria, mediatekstien ja kirjallisuuden väliset suhteet, sekä nykynuortenkirjallisuuden dystopia.

FT Outi Oja työskentelee Tukholman yliopistossa Suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorina. Hän on myös äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja ja kiinnostunut tekstien tulkinnan ja kriittisen lukutaidon didaktiikasta.

Taina Pitkänen (FM) on täydennyskoulutuksen suunnittelija ja suomen opettaja, joka on opettanut ammatillista suomea eri alojen ammattilaisille, mm. lääkäreille, sairaanhoitajille ja it-asiantuntijoille. Hän on mukana kielentutkijoista ja lääkäreistä koostuvassa tutkimusryhmässä, joka tutkii maahanmuuttajalääkäreiden kielitaitoa.

Leena Romun (FL, väit.) lokakuussa 2018 tarkistettu Suomen kirjallisuuden väitöskirja on ensimmäinen tutkimusmonografia, joka keskittyy suomalaiseen sarjakuvaan. Kertomuksen-, sarjakuvan- ja kulttuurintutkimuksen käsitteitä ja teorioita hyödyntäen väitöskirjassa selvitettiin, millaisin keinoin sarjakuvat kuvaavat sukupuolta, seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta. Tällä hetkellä Romu työskentelee apurahatutkijana ”Synkistyvät tulevaisuudenkuvat – Dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa” -hankkeessa.

Kirjallisuuskasvatuksen dosentti Kaisu Rättyä on kouluttanut tulevia luokanopettajia ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia vuodesta 2009. Hänen viimeisimmät tutkimuksensa käsittelevät kielitiedon opetusmenetelmiä ja ekokriittisen luennan mallia kaunokirjallisista teksteistä.

Väitöskirjatutkija Kirsi Sandberg (FM) tutkii kirjoitustaitoa ja sen kehittymistä kirjoitelma-aineistojen pohjalta, keskittyen kielen rakenteiden ja tekstin rajanpinnan ilmiöihin. Häntä kiinnostaa erityisesti tekstin koherenssi, sekä tekstin ymmärtämisen että tuottamisen näkökulmasta. Kirsi on aikaisemmin opettanut Suomen kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuudessa (S2-oppijoita n. B2-taitotasolla) sekä kasvatustieteiden tiedekunnassa suomen kielen ja kirjallisuuden yliopisto-opettajana.

Maija Surakka on yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteri, suomen kielen/kielenomaksumisen väitöskirjatutkija sekä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja. Hän on työskennellyt opettajana myös ammatillisessa koulutuksessa. Tutkijana hän on soveltanut kognitiivista kielitiedettä ja käyttöpohjaista kielenomaksumisen teoriaa. Kielen ja ajattelun kehityksen suhde, intersubjektiivisen merkityksen rakentuminen vuorovaikutuksessa sekä tiedon kielellinen ilmaiseminen ovat teemoja, joita hän pohtii mielellään. Opettajana Maija on kiinnostunut erityisesti kirjoittamisen ohjaamisesta sekä kielitiedon soveltamisesta tekstien tulkintaan.