Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ytimessä (15 op)

Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan (COMS) ja Kasvatustieteiden tiedekunnan (EDU) yhteistyönä: pääkouluttajina toimivat väitöskirjatutkija Kirsi Sandberg (COMS) ja dosentti, yliopistolehtori Kaisu Rättyä (EDU). Koulutus nivoutuu tiedekunnissa meneillään olevaan tutkimukseen, mikä näkyy mm. työelämän tekstitaitojen ja S2-näkökulman sisältymisessä keskeisiin koulutusosioihin.

Koulutus rakentuu kehämäisen luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamisen mallille, jonka keskeinen tavoite on avata ymmärtävää lukemista ja tuottavaa kirjoittamista suunnitelmallisena ja strategisena toimintana. Aloitamme ryhmän kanssa tarkastelemalla eri luokka-asteille asetettuja tavoitteita ja erilaisten oppijoiden tarpeita. Seuraavalla kehällä tavoitteita ja tarpeita puretaan yhteisöllisiksi ja kulttuurisiksi käytänteiksi. Tarkastellaan lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja sosiokulttuurisen vuorovaikutuksen perustana.  Uloimman kehän muodostaa opettajan pedagogiset ratkaisut ja toiminta. Näin tiedonalakohtainen sisältötieto valjastetaan luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikan käyttöön: vuorovaikutustilanteisiin, oppimisympäristöihin ja työvälineisiin, joiden piirissä oppilaat lukevat ja kirjoittavat nyt ja tulevaisuudessa.

Kokonaisuuteen sisältyy 9 lähipäivää, joista ensimmäinen on marraskuussa 2018 ja loput vuonna 2019. Lähiopetuspäivien välillä on etätyöskentelyä. Lähiopetus järjestetään Tampereella mutta monimuotoisesti siten, että opinnot on huomattavilta osin mahdollista suorittaa myös etäopintoina. Kokonaisuus soveltuu hyvin tehtäväksi opetustyön ohella, ja opintoihin sisältyvä pienimuotoinen kehittämistehtävä räätälöidään sopivaksi kunkin osallistujan työtilanteeseen ja tarpeisiin.

Koulutusosiot

Johdanto (3 op)
Johdanto-osiossa esitellään koulutuksen pääteemat ja tarkastellaan keskeisiä käsitteitä: lukemisen ja kirjoittamisen perustaidot; lukemisen ja kirjoittamisen taitojen jatkumo; ikäkauden ja yksilöllisyyden huomioiminen; kielitieto ja kielitietoisuus lukemisen ja kirjoittamisen tukena; tavoitteellinen kirjallisuuskasvatus. Kouluttajat Kirsi Sandberg ja Maija Surakka sekä asiantuntijapuheenvuoroja.

Luku- ja kirjoitustaidon kolme kehää: yksilön osaamisesta vaihteleviin vuorovaikutustilanteisiin (6 op)
Osio koostuu kaikille osallistujille yhteisestä (4 op) ja luokka-asteittain eriytetystä (2 op) osasta. Yhteisessä osassa painotus on kielitietoisessa lukemisen ja kirjoittamisen strategioiden opettamisessa ja tukemisessa. Luokka-asteittain eriytetyssä osassa työskennellään opetussuunnitelmien parissa ja rakennetaan työkaluja formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kouluttajat Kaisu Rättyä ja Kirsi Sandberg.

Valinnaiset osiot rakentuvat seuraavien teemojen ympärille (2 op:n laajuisia; yhteensä 6 op/osallistuja). Valinnaisten osioiden esittelyt löytyvät täältä, ja niitä esitellään tarkemmin 1. lähipäivän yhteydessä, jolloin tehdään myös valinnat. Toteutamme 8 suosituinta jaksoa.

 • Sanaston merkitys (erit. S2-opppijoilla)
 • Tekstitaitoja tukeva kielitiedon opettaminen
 • Kielenomaksumisesta kielen hallintaan: eri-ikäisten oppijoiden näkökulmat
 • Kriittinen lukutaito
 • Monilukutaito
 • Monimediaiset oppimisympäristöt
 • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen kirjoittamisen tukena
 • Nuortenkirjallisuus
 • Sarjakuva
 • Kirjallisuus vuorovaikutustaitojen harjoittelun tukena
 • Alakohtaiset kielenkäyttötilanteet
 • Oppimisympäristöjä yhdessä kirjaston kanssa

Valinnaisten osioiden koulutuksessa mukana: Laura Karttunen (TaY), Pirjo Kulju (TaY), Maria Laakso (TaY), Outi Oja (Tukholman yliopisto), Taina Pitkänen (TaY), Leena Romu (TaY), Kaisu Rättyä (TaY), Kirsi Sandberg (TaY), Maija Surakka (ISY)