15 op:n kokonaisuuteen sisältyy 6 op valinnaisia opintoja, jotka  osallistuja valitsee omien tarpeidensa ja kiinnostuksensa mukaan. Valinnaisissa jaksoissa käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia teemoja äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöalueilta, alansa asiantuntijoiden johdolla. Valinnaiset jaksot ovat 2 op:n laajuisia, joten niitä suoritetaan yhteensä kolme. Valinnat tehdään ensimmäisen lähipäivän yhteydessä. Toteutamme 8 suosituinta jaksoa.

 

Kielenomaksumisesta kielen hallintaan: eri-ikäisten oppijoiden näkökulmat (2 op)

Kouluttaja: Maija Surakka

Työpajassa käsitellään seuraavia aihepiirejä: kieli kehittyy käytössä; kielen ja ajattelun kehityksen kumppanuus; kielenomaksumisen tukemisen mahdollisuudet ja rajat, kielioppi, sanasto, kehollisuus ja ympäristö merkitysten rakentajina oppimistilanteissa.

 

 

Sanaston merkitys lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelussa, erityisesti S2-opppijoilla (2 op)

Sanasto on keskeinen tekijä luetun ymmärtämisessä ja tuottavassa kirjoittamisessa erityisesti S2-oppijoilla, mutta viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että siihen on tarpeen keskittyä myös äidinkielen opetuksen yhteydessä. Työpajassa tarkastellaan sanaston merkitystä luetun ymmärtämisessä ja tuottavassa kirjoittamisessa sekä erilaisia tapoja jäsentää sanastoa oppimistarkoituksiin. Tuotetaan yhdessä eri kouluasteille ja koulutusmuotoihin sopivia oppimistehtäviä.

 

 

Tekstitaitoja tukeva kielitiedon opettaminen (2 op)

Kouluttaja: Kaisu Rättyä

Kontekstuaalisen kielitiedon opettaminen lähtee liikkeelle autenttisten tekstien ja niihin liittyvän kielitiedon yhdistämisestä. Työpajassa kokeillaan ja kehitetään erilaisia tehtävätyyppejä, jotka kehittävät monipuolista, täsmällistä ja luovaa kirjoittamista sekä metakielellistä ymmärrystä.

 

Kriittinen lukutaito (2 op)

Kouluttaja: Outi Oja

Mitä kriittinen lukutaito on ja miten sitä voidaan kehittää? Työpajassa otetaan esille lähdekritiikin kaltaiset taidot sekä tieteellisen tiedon ja valetiedon väliset erot ja kompastuskivet. Lisäksi keskitytään siihen, miten voidaan opettaa oppilaita kriittisimmiksi lukijoiksi. Haastamme myös kriittisen lukutaidon käsitteen: kriittinen lukutaito on itse asiassa kontekstitietoisuutta. Käsittelemme sitä, miten oppilaiden kontekstitaitoja voidaan kehittää.

Monilukutaito (2 op)

Kouluttaja: Pirjo Kulju

Monilukutaito viittaa hyvin laaja-alaisesti erilaisiin tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoihin. Koulutuksessa avataan, mitä monilukutaidon käsitteellä tarkoitetaan ja miten se liittyy esimerkiksi digitaalisuuteen, oppilaan kieliresursseihin tai vaikkapa populaarikulttuuriin. Lisäksi käsitellään erilaisia monilukutaitoon liittyviä pedagogisia ratkaisuja.

 

Nuortenkirjallisuus lajina ja nuoren lukijan tukena (2 op)

Kouluttaja: Maria Laakso

Osiossa perehdytään nuortenkirjallisuuden lajin ominaispiirteisiin sekä pohditaan lajia nuoren oppijan lukijuutta tukevana ja vahvistavana täsmälajina. Kurssilla tarkastellaan lajia myös kriittisesti arvioiden pohtien erityisesti nuortenkirjallisuuden implikoimia käsityksiä nuoruudesta ja nuoren lukijuudesta. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä kirjallisuudenlajista ja sen käytöstä nuorten lukijoiden lukutaidon kehittämisessä.

 

 

Sarjakuvan analysointitaidot -työpaja (2 op)

Kouluttaja: Leena Romu

Työpajan tarkoitus on lisätä osallistujien tuntemusta sarjakuvasta kertomusmuotona. Osio tekee tutuksi sarjakuviin liittyvää sanastoa ja sarjakuvakerronnan keskeisiä elementtejä. Ennakkolukemiston avulla tutustumme työpajassa mm. kuvan ja sanan suhteeseen, tilankäyttöön ja piirrostyyliin sekä pohdimme kriittisesti sarjakuvan lukijan aktiivista roolia tulkintojen tekijänä. Työpajan tavoitteena on harjoittaa sarjakuvan analysointitaitoja ja antaa osallistujille välineitä sarjakuvan käsittelyyn osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Työpajassa käsitellyt materiaalit sopivat erityisesti yläkoulu- ja lukioympäristöihin.

Ennen työpajaa osallistujat kirjoittavat 1-2 sivun reflektoivan tekstin, jossa he pohtivat omien kokemustensa pohjalta sarjakuvan roolia ja osuutta äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Tekstien pohjalta työpajassa keskustellaan sarjakuvan opettamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

 

Kirjallisuus vuorovaikutustaitojen harjoittelun tukena (2 op)

Kouluttaja: Laura Karttunen

Koulussa kirjallisuutta lähestytään etupäässä tiedollisesti kielenä ja taiteena. Tällä tiiviillä valinnaisjaksolla keskitytään kirjallisuuden antiin oppijan elämälle. Kokemuksellisessa kirjallisuusopetuksessa lähdetään liikkeelle omasta lukukokemuksesta ja keskustellaan vertaisten kanssa eriävistä tulkinnoista. Novellissa keskitytään tarkastelemaan henkilöiden sisäistä maailmaa kognitiivisen kertomusteorian välinein: millaisia toiveita, pelkoja ja aikomuksia heillä on tietyssä vuorovaikutustilanteessa? Tällaisen kirjallisuusopetuksen päämäärinä ovat tunnelukutaito, kirjallisuuden henkilökohtainen merkityksellisyys ja yhteisöllisen arvokeskustelun taidot. Lähestymistapa mukailee ihmisen arkiymmärrystä ja soveltuu siksi monen tasoisille oppijoille. Valinnaisjaksolla kouluttaja esittelee taustateoriat yleistajuisesti ja koulutettavat harjoittelevat työtapaa klassikkonovellin avulla.

 

 

Alakohtaiset kielenkäyttötilanteet (2 op)

Kouluttaja: Taina Pitkänen

Mitä on ammatillinen kielitaito ja miten sitä voidaan opettaa? Työpajassa tarkastellaan osallistujien omia kokemuksia hyödyntäen eri ammattialoille tyypillisiä kielenkäyttötilanteita, tekstilajeja ja tekstikäytänteitä. Tavoitteena on terävöittää opettajan omaa kielellistä havainnointitaitoa ja pohtia, miten voisi ohjata myös opiskelijoita havainnoimaan oman alansa tekstikäytänteitä sekä äidinkielellä että toisella kielellä. Lisäksi pohditaan lukemisen ja kirjoittamisen opetuksen integroimista muihin oppiaineisiin tai ammatilliseen opetukseen sekä jaetaan kokemuksia yhteisopettajuudesta.

 

 

Monimediaiset oppimisympäristöt (2 op)

Kouluttaja: Kaisu Rättyä

Sukellamme erilaisiin oppimisympäristöihin ja pohdimme niiden mahdollisuuksia eri asteiden äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Tutkivan oppimisen kautta perehdymme niin formaalien, informaalien kuin nonformaalienkin oppimisympäristöjen hyödyntämiseen esimerkiksi kirjatrailereiden, videorunouden ja vloggaamisen sekä muiden vielä kehittymässä olevienkin työskentelymuotojen avulla. Myös tekijänoikeudellisia kysymyksiä pohditaan työskentelyn yhteydessä.

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen kirjoittamisen tukena (2 op)

Kouluttaja: Kirsi Sandberg

Työpajassa etsitään uusia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoittamisen opetuksessa ja harjoittelun tukemisessa. Tavoitteena on löytää ja jakaa konkreettisia keinoja mielekkään yhteiskirjoittamisen, erilaisten palautteenantomuotojen ja -kanavien ja julkaisualustojen hyödyntämiseen.

 

 

Oppimisympäristöjä yhdessä kirjaston kanssa (2 op)

Kouluttaja: Kaisu Rättyä / Kirsi Sandberg

Työpajassa tutustutaan eri luokka-asteille ja oppilaitoksiin soveltuviin, lukemista ja lukemisesta innostumista tukeviin harjoituksiin kirjaston kanssa yhteistyössä luoduissa oppimisympäristöissä. Työpajan yhteydessä myös toteutetaan oma kokeilu osallistujien toiveiden mukaan.