Aineenopettajan pätevyys Kuulumisia-koulutuksesta

Share

Aineenopettajan pätevyys Kuulumisia-koulutuksesta

Opettajan pedagogiset opinnot yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa antavat pätevyyden aineenopettajana. Aineenopettajana voi toimia perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä kansan-, kansalais- ja työväenopistoissa.

Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää Kuulumisia-täydennyskoulutusta eli opettajan pedagogisia opintoja, jotka pätevöittävät aineenopettajaksi. Koulutus on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttajataustaisille ja suomalaisille maahanmuuttajien koulutustehtävissä työskentelevälle opetus- ja ohjaushenkilökunnalle. Koulutus soveltuu työn ohella suoritettavaksi.

Koulutus sisältää Kasvatustieteen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Koulutukseen kuuluu lähipetusta iltaisin ja viikonloppuisin, verkko-opetusta, itsenäistä opiskeluja sekä opetusharjoittelua:
KASP 1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat
KASP 2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta
KASP 3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku
KASP 4 Opetus, ohjaus ja oppiminen
KASP 5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena
PEDA 1 Ainedidaktiikka I
PEDA 2 Ainedidaktiikka II
PEDA 3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus
PEDA 4 Perusharjoittelu
PEDA 5 Tutkiva harjoittelu
PEDA 6 Laajentava harjoittelu

Yksilöllisesti yhdessä

”Lähtökohtana on kunkin osallistujan jo olemassa olevat tiedot ja taidot. Koulutuksen alussa jokaiselle osallistujalle rakennetaan henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten hän täydentää aiempia opintojaan ja osaamistaan vastaamaan pätevyysvaatimuksia ja suomalaisen työelämän vaatimuksia”, kertoo Kuulumisia-koulutuksen vastuuopettaja Maija Yli-Jokipii. ”Vaikka lähtökohtana on yksilöllisyys, koulutuksen työskentelytapa perustuu yhdessä kehittämiseen, toisilta oppimiseen ja verkostojen rakentamiseen”, Maija jatkaa.

”Lähikoulutuksen aiheita ovat esimerkiksi kieli- ja kulttuuritietoisuus, opettajan vastuut ja velvollisuudet sekä oppilaan kolmiportainen tuki. Aiheita käsitellään yleensä niin, että ensin teemaan perehdytään ennakkotehtävillä. Tämän jälkeen kuullaan luentoja ja muita alustuksia lähiopetuksessa. Uutta tietoa työstetään yhdessä esimerkiksi keskusteluissa ja ryhmätöissä. Lopuksi vielä opittua reflektoidaan ja syvennetään työskentelemällä itsenäisesti”, kuvaa Maija opiskelua Kuulumisia-koulutuksessa.

”Myös opetusharjoittelu pohjautuu yksilöllisiin lähtökohtiin”, Maija kertoo. ”Harjoittelupaikka etsitään omalta kotipaikkakunnalta. Mikäli oma työpaikka on koulu, harjoittelu voidaan usein suorittaa ainakin osittain omassa työssä. Päivätyössä käyvälle voidaan harjoittelupaikaksi valita esimerkiksi iltalukio.”