KUULUMISIA VI -KOULUTUS PÄTEVÖITTÄÄ AINEENOPETTAJAKSI

Opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä ylemmän opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto sekä opintoja jostain koulussa opetettavasta aineesta vähintään 60 opintopisteen (tai 35 opintoviikon) verran, voi toimia aineenopettajana suoritettuaan opettajan pedagogiset opinnot. Ulkomailla suoritetuista opinnoista pitää olla Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös.

Lisätietoja rinnastuspäätöksestä ja sen myöntämisestä:
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää lukuvuosina 2017-2019 kaksi aineenopettajaksi pätevöittävää täydennyskoulutusta, jotka on suunnattu maahanmuuttajataustaisille ja suomalaisille maahanmuuttajien koulutustehtävissä työskentelevälle opetus- ja ohjaushenkilökunnalle.

SEURAAVA KOULUTUS KÄYNNISTYY 24.8.2018

Koulutus sisältää tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Koulutuksessa pätevöitetään samassa ryhmässä maahanmuuttajataustaisten lisäksi myös kantasuomalaisia, maahanmuuttajien opettajiksi hakeutuvia henkilöitä. Maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten yhteisopetuksen perusteena on pedagoginen kieli-ja kulttuuritietoisessa inklusiivinen konteksti, jonka osallistujat siirtävät oppimisympäristöksi oppilaitoksiin.

Koulutus toteutetaan voimassa olevan aineenopettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajina toimii pääsääntöisesti tiedekunnan oma opetushenkilökunta sekä muita asiantuntijakouluttajia. Opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa. Opetus on opiskelijoille maksutonta.

Valintaperusteet

Hakijaksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:
•ylempi yliopistollinen korkeakoulututkinto, mutta erityistilanteessa myös alempi korkeakoulututkinto voidaan huomioida.
•opetettavassa aineessa suoritettuna hakuajan loppuun mennessä perus- ja aineopinnot tai vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset opinnot. JOS kyseessä on sellainen opetettava aine, josta ei voi suorittaa perus- ja aineopintoja suomalaisessa yliopistossa (esim. somalin kieli), vaaditaan hakijalta vähintään 3 vuoden työkokemus suomalaisesta koulusta kyseisen aineen opettajana.
•kantasuomalaisilta edellytetään lisäksi kokemusta maahanmuuttajien kouluttamisesta tai muusta vastaavasta työstä.
•hyvä suomen kielen taito (vähintään yleisen kielitutkinnon taso 4 tai sitä vastaava kielitaito).

Hakulomake ja opiskelijavalinta

Hakuaika alkaa 19.3.2018 ja päättyy 20.4.2018 klo 16:15, johon mennessä hakemusten tulee olla perillä. Hakulomake on tulostettavissa tästä linkistä tai haettavissa tiedekunnan toimistosta (Åkerlundinkatu 5, huone 212).

Hakulomake tulee palauttaa käsin allekirjoitettuna, kirjallisena postitse ja siihen tulee liittää kopiot seuraavista todistuksista
•Kopio todistuksesta ylemmästä korkeakoulututkinnosta (erityistilanteissa todistus alemmasta korkeakoulututkinnosta)
•Kopio opetushallituksen myöntämästä rinnastuspäätöksestä, jos em. tutkinto on suoritettu ulkomailla
•Kopio työtodistuksesta, jos kyseessä on sellainen opetettava aine, josta ei voi suorittaa perus- ja aineopintoja suomalaisessa yliopistossa.
•Kantasuomalaisilta kopio työtodistuksesta maahanmuuttajien kouluttamisesta tai muusta vastaavasta työstä
•Jos hakijalla on yleisen kielitutkinnon todistus, liitetään myös sen kopio hakemukseen
•Jos hakijalla on kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuna, liitetään myös sen kopio hakemukseen
Hakemusta ja sen liitteitä ei palauteta hakijalle.

Soveltuvuushaastattelu järjestetään klo 9.00 – 16.00 välisenä aikana 21.-24.5.2018
. Kutsu lähetetään sähköpostitse viimeistään 27.4.2018.

Etusija soveltuvuuskokeeseen kutsuttaessa annetaan niille:
•joilla on opetettavassa aineessa suoritettuna vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset opinnot
•joilla on kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuna.

Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.Soveltuvuuskokeeseen kuuluu ryhmäkeskustelu, yksilöhaastattelu sekä kirjallinen tehtävä suomen kielellä. Soveltuvuuskokeen arvioi kaksijäseninen lautakunta. Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 30. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta vähintään 10 pistettä. Koulutusryhmään valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään viikolla 24. Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille hakijoille lähetetään kirjallinen tieto valinnan tuloksista.
Opinnot alkavat 24.8.2018

Lähiopetus ja opetusharjoittelu

Lähiopetus järjestetään Tampereella perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Syksyn 2018 lähikoulutusjaksojen ajankohdat ovat
24.-25.8.
31.8.-1.9.
14.-15.9.
28.-29.9.
12.-13.10.
26.-27.10.
9.-10.11.
23.-24.11.
30.11.-1.12.
14.-15.12.

Lähiopetukseen osallistuminen on pakollista. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka tarkentaa opintojen aikataulua.

Koulutukseen liittyvä opetusharjoittelu suoritetaan omalla kotipaikkakunnalla. Se voidaan usein suorittaa ainakin osittain omassa työssä, mikäli oma työpaikka on koulu. Niillä, jotka harjoittelevat muualla kuin omassa työssään, harjoittelun aikataulut ovat riippuvaisia oppilaitosten ja ohjaavien opettajien aikatauluista.

Kuulumisia-koulutuksen osallistujilla on mahdollisuus hakeutua Tampereen yliopiston Suomen kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuteen.

Lisätietoja koulutuksesta
Marjukka Kuutti
marjukka.kuutti@uta.fi (tiedustelut toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse)
050 5368128

*************

Täydennyskoulutus maahanmuuttajataustaisille henkilöille (kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot)

Henkilöt, jotka haluvat hakea suorittamaan Opetushallituksen rinnastuspäätöksessä heiltä edellytettyjä täydennysopintoja, voivat hakea Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintojen haussa 30.4./30.10 mennessä.

Lisätietoja

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintojen nettisivut 

Maija Yli-Jokipii, yliopisto-opettaja

maija.yli-jokipii@uta.fi

050 4377145

 

aakkoset