PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT

Vuoden 2015-2019 opetussuunnitelma


 • Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op
  • Lukeminen ja kirjoittaminen 3 op
  • Lasten- ja nuorten kirjallisuus 2 op
 • Kieli ja kielentäminen 5 op
 • Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
  • Monikulttuurisuus koulussa 1 op
  • Historia, yhteiskuntaoppi, evankelisluterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto 4 op
 • Kuva- ja mediakulttuurit 3 op
  • Mediakulttuurit 2 op
  • Kuvakulttuurit 1 op
 • Matemaattiset aineet 8 op
  • Johdatus lukukäsitteeseen 3 op
  • Koulugeometria 2 op
  • Fysiikka ja kemia 2 op
  • Loogisesta ajattelusta automaatioon 1 op
 • Biologia ja ympäristötieto 5 op
  • Biologian ja maantieteen perusteet 3 op
  • Biologian kenttäkurssi 2 op
 • Käsityö 7 op
  • Teknisen ja tekstiilityön työpajaopetus 5 op
  • Kokoava, monimateriaalinen projektiosuus 2 op
 • Draama 3 op
 • Kuvataide 5 op
 • Liikunta 5 op
  • Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op
  • Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa 3 op
 • Musiikki 4 op
  • Musiikkikasvatuksen perusteet I 1 op
  • Musiikin teoria alakoulussa 1 op
  • Musiikkikasvatuksen perusteet II 1 op
  • Musisointi koskettimilla 1 op tai yhteismusisoinnin perusteet 1 op
 • Monialaisiin opintoihin liittyvä harjoittelu 6 op