MENTOROINTIA JA OPPIMISKUMPPANUUTTA VARHAISKASVATUKSESSA -KÄRKIHANKE

Ammatillisen kehittymisen jatkumo peruskoulutuksesta työelämään

– Mentorointi mahdollisuutena varhaiskasvatuksessa

Kärkihankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen johtajien ammatillista kehittymistä mentoroinnin avulla.

Kärkihanke tähdentää jatkumoa varhaiskasvatuksen opettajien peruskoulutuksesta työelämään siirtymiseen ja työelämässä oppimiseen. Peruskoulutuksessa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta. Päiväkodeissa työssäoppimista ohjaavat kärkihankkeen mentorikoulutuksessa koulutuksen saaneet mentorit.

Kärkihankkeessa koulutetut mentorit toimivat myös tukena varhaiskasvatuksen opettajan työelämään siirtymisessä ja työelämän aloitusvaiheessa. Mentoreita koulutetaan myös varhaiskasvatuksen johtajien ammatillisen kehittymisen tueksi.

MIKSI MENTOROINTIA?

Tarve osaamisen ja sitä tukevien käytäntöjen kehittämiseen nousee varhaiskasvatustyön uusista ja muuttuvista vaatimuksista. Myös varhaiskasvatustyön johtamisen rakenteet ovat muuttuneet ja johtajien valmennuksesta on keskusteltu.

Mentoroinnin merkitys työuran alkuvaiheessa on osoitettu, mutta varhaiskasvatuksessa mentorointi ei ole vielä vakiintunut eikä työelämään siirtyvää varhaiskasvatuksen opettajaa ole juurikaan tuettu. Varhaiskasvatusjohtajan tehtäviin siirtyvien systemaattista tukea ei organisatorisissa rakenteissa liioin ole.

Yhteenveto

  • Mentoroinnin merkitys työuran alkuvaiheessa on osoitettu
  • Kärkihankkeessa tuetaan varhaiskasvatuksen opettajana ja varhaiskasvatuksen johtajana aloittavien ammatillista kehittymistä
  • Rakennetaan jatkumoa peruskoulutuksesta työelämän oppimiseen
  • Painotetaan oppimiskumppanuutta

 

MIKÄ KÄRKIHANKE?

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tammikuussa 2016 Opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta.

 

Kumppanuusverkoston perusidean mukaisesti mentorointia mallinnetaan yhdessä työelämän ja koulutuksen kanssa, tutkitaan ja opitaan yhdessä. Kärkihankkeessa tähdennetään mukana olevien eri toimijoiden oppimiskumppanuutta ja yhteistä varhaiskasvatustyön tutkimista. Kärkihankkeen ohjausryhmä huolehtii puitteista, joissa mentorointia järjestetään. Kärkihanke luo tutkimusperustaisesti uudenlaisia käytäntöjä sekä kehittää varhaiskasvatuksen koulutusta ja työelämän täydennyskoulutusta sekä mentorointikäytäntöjä.

Tuloksena rakentuu ammatillisen kehittymisen eri vaiheisiin kohdentuva mentorointimalli. Mallin avulla vahvistetaan ammatillista osaamista, rakennetaan työidentiteettiä ja tuetaan työelämään siirtyvien ammattiin kiinnittymistä. Kokonaisuutena hanke vaikuttaa varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen, työn tuloksellisuuteen, työssä jaksamiseen sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Aikataulu

Kärkihanke ajoittuu vuosille 2017-2020. Koulutuksessa on kaksi koulutuskokonaisuutta, varhaiskasvatuksen opettajista mentoreita -koulutus ja varhaiskasvatuksen johtajien -mentorikoulutus. Varhaiskasvatuksen opettajista mentoreita –koulutuskokonaisuus alkoi keväällä 2018 ja päättyi syksyllä 2018. Varhaiskasvatuksen johtajien -koulutuskokonaisuus alkoi syksyllä 2018.

Katso Varhaiskasvatuksen opettajista mentoreita -koulutuskokonaisuuden kuvaus

Katso Mentoreita varhaiskasvatuksen johtajien tueksi -koulutuskokonaisuuden kuvaus

Mentorointia vakassa -kärkihankkeen oppimiskumppanit

  • Varhaiskasvatuksen koulutus (kasvatustieteiden tiedekunta, TaY) ja sen eri toimijat: opettajat, opiskelijat, tutkijat
  • Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan, Nokian ja Lempäälän varhaiskasvatusorganisaatio ja päiväkotien henkilöstö