MENTOROINTIA JA OPPIMISKUMPPANUUTTA VARHAISKASVATUKSESSA -HANKE

Hankkeessa tuetaan lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatusjohtajien ammatillista kehittymistä.

Hankkeessa luodaan jatkumoa peruskoulutuksesta työelämään ja siinä oppimiseen.

Työvälineenä tässä on mentorointi. Mentoroinnin avulla kehitetään varhaiskasvatusopiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta. Lisäksi mentoroinnin avulla tuetaan lastentarhanopettajan työelämään siirtymistä ja työelämän aloitusvaihetta sekä johtajan työuran alkua.

MIKSI MENTOROINTIA?

Tarve osaamisen ja sitä tukevien käytäntöjen kehittämiseen nousee varhaiskasvatustyön uusista ja muuttuvista vaatimuksista. Myös varhaiskasvatustyön johtamisen rakenteet ovat muuttuneet ja johtajien valmennuksesta on keskusteltu.

Mentoroinnin merkitys työuran alkuvaiheessa on osoitettu, mutta varhaiskasvatuksessa mentorointi ei ole vielä vakiintunut eikä työelämään siirtyvää lastentarhanopettajaa ole juurikaan tuettu. Johtajan tehtäviin siirtyvien systemaattista tukea ei organisatorissa rakenteissa liioin ole.

Yhteenveto

  • Mentoroinnin merkitys työuran alkuvaiheessa on osoitettu
  • Hankkeessa tuetaan lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatusjohtajana aloittavien ammatillista kehittymistä
  • Rakennetaan jatkumoa peruskoulutuksesta työelämän oppimiseen
  • Painotetaan oppimiskumppanuutta

 

MIKÄ MENTOROINTIA JA OPPIMISKUMPPANUUTTA -HANKE?

Hanke kokoaa yhteen varhaiskasvatuksen opiskelijat, kouluttajat, tutkijat, lastentarhanopettajat, johtajat, ja kunnissa varhaiskasvatuksen organisoinnista vastaavat. Perustana hankeyhteistyölle on Tampereen seudun varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto, jossa on mukana 6 kuntaa varhaiskasvatusorganisaatioineen. Mukana on yli 60 päiväkotia henkilöstöineen.

Kumppanuusverkoston perusidean mukaisesti mentorointia mallinnetaan yhteisissä toimintaprosesseissa, tutkitaan ja opitaan yhdessä. Hankkeessa tähdennetään mukana olevien eri toimijoiden oppimiskumppanuutta ja yhteistä varhaiskasvatustyön tutkimista. Hankkeen ohjausryhmä huolehtii puitteista, joissa mentorointia järjestetään. Näin hanke luo tutkimusperustaisesti uudenlaisia työelämän ja koulutuksen rajapintoja ylittäviä käytäntöjä sekä kehittää varhaiskasvatuksen koulutusta ja työelämän täydennyskoulutusta sekä mentorointikäytäntöjä.

Aikataulu

Hanke ajoittuu vuosille 2017-2020. Tuloksena rakentuu yliopistokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen työelämän yhteisenä prosessina luotu ammatillisen kehittymisen eri vaiheisiin kohdentuva mentorointimalli. Mallin avulla vahvistetaan ammatillista osaamista, rakennetaan työidentiteettiä ja tuetaan työelämään siirtyvien ammattiin kiinnittymistä. Kokonaisuutena hanke vaikuttaa varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen, työn tuloksellisuuteen, työssä jaksamiseen sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Katso Lastentarhanopettajista mentoreita -koulutuskokonaisuuden kuvaus

Katso Mentorointi johtajien tueksi -koulutuskokonaisuuden kuvaus

 

Mentorointia vakassa -hankkeen oppimiskumppanit

  • Varhaiskasvatuksen koulutus (kasvatustieteiden tiedekunta, TaY) ja sen eri toimijat: opettajat, opiskelijat, tutkijat
  • Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan, Nokian ja Lempäälän varhaiskasvatusorganisaatio ja päiväkotien henkilöstö