ArvoMoJop-valinnaisten opintojen AHOT-kriteerit

Aiemmin hankittua osaamista (AHOT) voi hakea Mojop-suoritukseksi valinnaisiin opintoihin enintään yhteensä 10 op seuraavien kriteereiden mukaisista suorituksista. Mojop-ohjausryhmä arvioi hakemukset ja myöntää opintopisteet.

Opintojen tulee olla yliopistotasoisia, kuitenkin myös ammattikorkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä alla olevin ehdoin, mikäli opintoja ei ole jo sisällytetty johonkin aiempaan tutkintoon. Koulutuskokonaisuuden moninaisuus on eduksi, mikä myös palvelee näiden opintojen täydentävää tarkoitusta. Kaikkia suorituksia koskee 10 v. vanhenemissääntö ellei ko. kohdassa toisin määrätä.

KOULUTUS

 • 1 opintopiste = 27h

YLIOPISTO-OPINNOT

 • Oman erikoistumisalan opinnot, jotka soveltuvat johtamiskoulutukseen
 • Hallintotieteiden opinnot (enintään 7 op valinnaisten kokonaisuudesta)
 • Tiedekuntien hyväksymä hallinnon koulutus myönnettyjen tuntien mukaisesti

TÄYDENNYSKOULUTUSOHJELMAT

 • Vuodesta 2006 alkaen; opintopisteet tapauskohtaisen arvioinnin mukaan
 • Johtamiskoulutusohjelmat (esim. PD, JET | enintään  10 op)

AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT (enintään 2 op)

 • Tapauskohtainen arviointi.

TUTKIMUS

 • enintään 4 op valinnaisten kokonaisuudesta
 • Johtamiseen, hallinnointiin, organisointiin tai intervention arviointiin liittyvät
  • Tutkimukset, kehittämishankkeet, raportit ja selonteot
  • Konferenssit, seminaarit
  • Oma suullinen konferenssi/seminaariesitys 2 op
  • Posteriesitys 1 op
  • Tieteellinen artikkeli: 2 op, jos ensimmäisenä kirjoittajana, 1 op muuten.

JOHTAMISTEEMAA KÄSITTELEVÄT KOULUTUSPÄIVÄT

 • enintään 2 op
 • Mitoitus: 1 pv + oppimispäiväkirja, joka sisältää myös reflektointia oman osaamisen kehittymisen, uuden oppimisen, johtamisnäkökulman kannalta (laajuus 3–4 s. = 1 op).

KÄYTÄNNÖN TEHTÄVÄT – JOHTAJANA TOIMIMINEN

 • enintään 3 op
 • Hyväksyttävä opintopistemäärä arvioidaan tapauskohtaisesti tehtävien vaativuuden ja sisällön perusteella.
 • Liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys työtehtävistä ja oman johtamisosaamisen arviointi ja työnantajan todistus.

MUUT SUORITUKSET

 • Luottamustoimissa johtaminen – enintään 2 op
  • Hyväksyttävä opintopistemäärä arvioidaan tapauskohtaisesti tehtävien vaativuuden ja sisällön perusteella (esim. ammatillisen ja/tai tieteellisen seuran / yhdistyksen johtotehtävissä tai toiminnan kehittämisessä toimiminen 1 op).
  • Liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys työtehtävistä ja oman johtamisosaamisen arviointi sekä todistus luottamustehtävistä.

PROJEKTI – | KEHITTÄMISTEHTÄVÄ (2 op)

Valinnaiseksi osatehtäväksi (2 op) hyväksytään (oman) johtamistyön kannalta ajankohtainen projekti tai kehittämistehtävä, jonka aihe voi olla esim. johtamiseen, hallinnointiin, organisointiin tai intervention arviointiin liittyvä.

Suoritustapa

 • Yksityiskohtainen kirjallinen kuvaus (aiheesta riippuen 5-10 sivua), jonka liitteenä tulee olla erillinen selvitys opiskelijan omasta osuudesta ja työnantajan todistus.

Kysy tarvittaessa lisätietoja  heli.parviainen @ tuni.fi.
________________________________________

Hakemuslomake (tulostettava)

Toimita hakemuslomake liitteineen

Heli Parviainen
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

tai sähköpostilla
heli.parviainen @ tuni.fi