Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoeaineisto 2018

Maiju Haltia-Nurmi & Piia af Ursin (2013) Osallisuus netissä – näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen. Teoksessa Reijo Kupiainen ym. (toim.) Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013, sivut 67-75.

Anna-Maria Isola (2016) Autonomia, demografia ja yhteiset. Osallisuuden paikallinen edistäminen. Yhteiskuntapolitiikka 5/2016, sivut 595-600.

Anu Isotalo (2016) Rasismi kaupunkitilassa: tilallinen valkoisuusnormi ja somalialaistaustaisten naisten vastarinta.  Sukupuolentutkimus 4/2016, sivut 7-21.

Tuomo Laihiala & Maria Ohisalo (2017) Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittarina. Sosiologia 2/2017, sivut 128-148.

Mikko Lehtonen & Anu Koivunen (2010) Kansalainen minä: median ihannesubjektit ja suostumuksen tuottaminen. Teoksessa Petteri Pietikäinen (toim.) Valta Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, sivut 229-250.

Liisa Malkki (2012) Pakolaiset ja maanpakolaisuus: ”Pakolaistutkimuksesta” asioiden kansalliseen järjestykseen. Teoksessa Liisa Malkki: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Tampere: Vastapaino, sivut 82-116.

Johanna Ruusuvuori (2015) Sosiaalinen vuorovaikutus. Teoksessa Klaus Helkama (toim.) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos. Helsinki: Edita, sivut 225-249.